Pozyskiwanie dofinansowań na szkolenia instruktorskie i trenerskie.

21/07/21
Post picture

REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH I BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

PZLA - REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH 

Polski Związek Lekkiej Atletyki został uznany jako instytucja szkoleniowa,  widnieje w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem ewidencyjnym:  2.14/00321/2020.

Powyższa rejestracja pozwala by każda zarejestrowana osoba bezrobotna w całej Polsce może brać bezpłatny udział w naszych kursach instruktorskich, pod warunkiem spełnienia wymogów kwalifikacyjnych. Szczegółowe informacje można uzyskać w działach szkoleń powiatowych urzędów pracy.

 

PZLA - BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH 

PZLA ma założony profil w Bazie Usług Rozwojowych prowadzonego przez Polską Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości.

Celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki, wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii w działalności gospodarczej.

PARP jest zaangażowana w realizację krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć, finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, budżetu państwa oraz programów wieloletnich Komisji Europejskiej. PARP bierze aktywny udział w tworzeniu i efektywnym wdrażaniu polityki państwa w zakresie przedsiębiorczości, innowacyjności i adaptacyjności kadr, dążąc do przekształcenia się w kluczową instytucję odpowiedzialną za tworzenie otoczenia wspierającego przedsiębiorców. Zgodnie z zasadą „Think Small First" - „MSP przede wszystkim" wszystkie działania Agencji są realizowane ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora MSP.

Misja PARP Z pasji do gospodarki, odpowiedzialnie dla biznesu.

Wizja działalności PARP Rozwijamy polską przedsiębiorczość przez innowacje i odkrywanie nowych kierunków rozwoju. Stale udoskonalamy sposób realizacji naszych zadań testując i wdrażając innowacyjne metody działania. Współpracujemy w tym zakresie z przedsiębiorcami i instytucjami działającymi w ekosystemie innowacji w Polsce i za granicą.


Back to news